• 20 May 2024

Qurani kərim oxumağın fəzilətinə aid hədislər

kuranokumaninfaziletiƏbu Ümamə radıyallahu anh, mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi:
“Quran oxuyun. Çünki Quran, qiyamət günündə özünü oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcəkdir” buyurarkən eşitdim, demişdir. (Müslim, Müsafirin 252.)
İbni Məsud radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Kim Qurani Kərimdən bir hərf oxusa, onun üçün bir yaxşılıq savabı vardır. Hər bir yaxşılığın qarşılığı da on savabdır. Mən, əlif lam mim bir hərfdir demirəm; əksinə əlif bir hərfdir, lam bir hərfdir, Mim də bir hərfdir. “(Tirmizi, Fəzailül-Quran 16)
Nevvas İbni Səman radıyallahu ənh belə dedi:
Mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi:
“Qiyamət günündə Quran və dünyadakı həyatlarını ona görə tənzim edən Quran əhli kimsələr məhşər yerinə gətirilirlər. Bu sırada Quranın qarşısında Bəqərə və Ali-İmran surələri vardır. Hər ikisi də özlərini oxuyanları müdafiə üçün bir-biriylə yarışırlar “buyurarkən eşitdim. (Müslim, Müsafirin 253)
Osman ibni Əffan radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədənlərinizdir.” (Buxari, Fəzailül-Quran 21)
Aişə radıyallahu anha-dan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Quranı gərəyi kimi gözəl oxuyan kimsə, vəhy gətirən şərəfli və itaətkar mələklərlə bərabərdir. Quranı kəkələyərək çətinliklə oxuyan kimsəyə də iki qat savab vardır. (Buxari, Tövhid 52)
Əbu Musa əl-Əşari radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Quran oxuyan mömin portağal kimidir: Qoxusu xoş, dadı gözəldir. Quran oxumayan mömin xurma kimidir: Qoxusu yoxdur, dadı isə gözəldir. Quran oxuyan münafiq reyhan kimidir: Qoxusu xoş lakin dadı acıdır. Quran oxumayan münafiq Əbu Cəhil qarpızı kimidir: Qoxusu yoxdur və dadı da acıdır. “(Buxari, Ətimə 30 Fəzailül-Quran 17, Tövhid 36)
Ömər İbni Xəttab radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Allah bu Quranla bəzi qövmləri yüksəldər, bəzilərini da alçaldar. “(Müslim, Müsafirin 269)
İbni Ömər radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Yalnız bu iki kimsəyə qibtə edilər: Biri Allahın özünə Quran verdiyi və gecə-gündüz onunla məşğul olan kimsə, digəri Allahın özünə mal verdiyi və bu malı gecə gündüz Onun yolunda xərcləyən kimsə.” (Buxari, Elm 15 , Zəkat 5, Ehkam 3, xahiş 5, itisam 13, Tövhid 45)
Bəra İbn Azib radıyallahu anh belə dedi:
Bir adam Kəhf surəsini oxuyurdu.Yanında iki uzun iplə bağlanmış bir at vardı. O adamın üzərini bir bulud bürüdü və yaxınlaşmağa başladı. Atı da o buluddan ürkməyə başlamışdı. Səhər olunca, adam Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə gəldi və bu vəziyyəti izah etdi. Bunun üzərinə Peyğəmbərimiz:
“O sükunətdir, oxuduğun üçün enmişdir “buyurdu. (Buxari, Fəzailül-Quran 11)
İbni Abbas radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Ürəyində Qurandan bir miqdar olmayan kimsə xaraba ev kimidir.” (Tirmizi, Fazâilü’l-Quran 18)
Abdullah İbni Əmr İbni As radıyallahu anhümadan rəvayət edildiyinə görə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Hər zaman Quran oxuyan kimsəyə belə deyiləcəkdir: Oxu və yüksəl, dünyada tərtil ilə oxuduğun kimi burada da tərtil ilə oxu. Şübhəsiz ki, sənin mərtəbən, oxuduğun ayənin son nöqtədir. “(Əbu Davud, Vitr 20)
Əbu Musa radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Bu Quranı yaddaşınızda qorumağa diqqət yetirin. Məhəmmədin canını qüdrəti əlində tutan Allaha and içirəm ki, Quranın yaddaşdan çıxıb qaçması, bağlı dəvənin ipindən açılıb qaçmasından daha sürətlidir. “(Buxari, Fazâilü’l-Quran 23)
İbni Ömər radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Quran Hafizi, bağlı dəvənin sahibinə bənzəyər. Dəvə sahibi dəvəsini davamlı nəzarət altında saxlayaraq əlində tutar. Əgər onunla maraqlanmazsa qaçıb gedər. “(Buxari, Fəzailül-Quran 23)
Əbu Hüreyrə radıyallahu anh, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi:
“Allah, gözəl səsli bir peyğəmbərin, Quranı avazla yüksək səslə oxumasından məmnun olduğu qədər heç bir şeydən məmnun olmamışdır” buyurarkən eşitdim, demişdir. (Buxari, Fəzailül-Quran 19; Tövhid 32)
Əbu Musa əl-Əşari radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ona belə buyurdu:
“Şübhəsiz ki, Davuda verilən gözəl səslərdən bir nəğmə də sənə verilmişdir.” (Buxari, Fəzailül-Quran 31)
Bəra İbn Azib radıyallahu anh belə dedi:
Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmi şam namazında “Tin” surəsini oxuyarkən dinlədim. Ondan daha gözəl səsli bir kimsə eşitmədim. (Buxari, Azan 102)
Əbu Lübabə Bəşir İbni Abdülmünzir radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Quranı teganni ilə oxumayan kimsə bizdən deyil.” (Əbu Davud, Vitr 20)
Abdullah İbni Məsud radıyallahu anh deyər ki: Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm:
– “Mənə Quran oxu” buyurdu.
-Ya Rəsulullah! Quran sənə endirilmişkən mən sənə necə Quran oxuyaram? dedim.
– “Mən Quranı başqasından dinləməyi həqiqətən çox xoşlayıram” buyurdu. Bunun üzərinə mən Ona Nisa surəsini oxudum. “Hər ümmətdən gerçək bir şahid, səni də bunlara haqqıyla şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olar” (ayə 41) mənasındakı ayəyə gəlincə:
– “Hələlik bəsdir” buyurdu. Ona dönüb baxdım, iki gözündən yaşlar boşalırdı. (Buxari, Təfsiri surə (4), 9; Fəzailül-Quran 33, 35)
Peyğəmbər Əfəndimiz, Təbuk Səfərinə çıxarkən Neccaroğullarının bayrağını Umar min Həzmə vermişdi. Daha sonra Zeyd ibn Sabiti görüncə, bayrağı Umarədən alıb ona verdi. Ümarə-radiyallahu anh-:
“Ya Rəsulullah! Mənə hirsləndinizmi? “Deyə soruşduqda Peyğəmbər ə.s:
“Xeyr! Vallahi hirslənmədim! Lakin, siz də Quranı üstün tutun! Zeyd, Quranı səndən daha çox əzbərləmişdir! Burnu kəsik zənci kölə belə olsa, Quranı daha çox əzbərləmiş olan kimsə başqalarından üstün tutulur! “Buyurdu.
Evs və Həzrəc qəbilələrini də, bayraqlarını Quranı daha çox əzbərləmiş olan kəslərə daşıdmalarını əmr etdi. Bunun üzərinə Avfoğullarının bayrağını Əbu Zeyd, Bəni Səlimənin bayrağını da Muaz (radiyallahu anh) daşıdı. (Vaqidi, III, 1003)
İbni Abbas radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, bir dəfə Cəbrayıl əleyhissalam Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmaqda ikən, Rəsuli-Əkrəm yuxarı tərəfdən qapı gıcırtısına bənzər bir səs eşitdi və başını qaldırdı. Cəbrayıl:
– Bu, indiyə qədər heç bir şəkildə açılmayıp yalnız bu gün açılan bir göy qapısıdır, dedi. Arxasından o qapıdan bir mələk endi. Bunun üzərinə Cəbrayıl:
– Bu, yer üzünə enən bir mələkdir. Bu günə qədər heç nazil olmamışdı, dedi. Mələk salam verdi və Peyğəmbərimizə belə dedi:
– Müjdə! Sənə, səndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməyən iki nur verildi. Biri Fatihə surəsi, digəri Bəqərə Surəsinin son ayələri. Bunlardan oxuyacağın hər hərfə qarşılıq sənə savab və əcr verilər. (Müslim, Müsafirin 254)
Əbu Hüreyrə radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Bir camaat Allahın evlərindən bir evdə toplanar, Allahın kitabını oxuyar və aralarında müzakirə etsələr, üzərlərinə sükunət enər, onları rəhmət bürüyər və mələklər ətraflarını əhatə edər. Allah Təala da o kəsləri öz nəzdində olanların arasında anar. “(Müslim, Zikr 38)
Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
“Sizə, möhkəm sarıldığınız müddətcə məndən sonra yolunuzu azmayacağınız iki mühüm əmanət buraxıram. Biri digərindən daha böyükdür. O da Allahın Kitabıdır! Quran, səmadan yer üzünə uzadılmış möhkəm bir ip kimidir. Digər əmanət də ailəm, Əhli-Beytimdir. Quran və Əhli-i Beytim cənnətdə hovuzun başında mənimlə görüşüncəyə qədər bir-birlərindən ayrılmazlar. Məndən sonra o ikisinə qarşı necə davranmalı olduğunuzu yaxşı bilib, diqqət edin! “(Tirmizi, Mənaqib, 31/3788)
Hədisi-şərifdə buyurulur:
“Sizdən biri Rəbbi ilə münacat və mükaləməyi (Ona yalvarıb Onunla danışmağı) sevsə huzur-i qəlb ilə Quran oxusun.” (Suyuti, I, 13/360)
Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
“Kim Quran-ı Kərimi oxuyar və onunla əməl edərsə, qiyamət günü valideyinlərinə bir tac geydirilər. Bu tacın işığı, günəş dünyadakı bir evə qoyulduğunda onun verəcəyi işıqdan daha gözəldir. Elə isə, Quran-ı Kərim ilə şəxsən əməl edənin işığı necə olur, düşünə bilirsinizmi? “(Əbu Davud, Vitr, 14/1453)
Əbu Ümamə ra da belə izah edir:
Bir nəfər Peyğəmbər Əfəndimizin yanına gəldi və:
“Ya Rəsulallah! Filankəsin hissələrini alıb satdım, belə belə mənfəət əldə etdim. “Dedi.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Sənə bundan daha qazanclı bir şeyi xəbər verimmi?” Dedi. adam:
“-Elə Bir şey var mı?” Deyə soruşdu.
Rəsuli-Əkrəm (səllallahu əleyhi və səlləm):
“-Qurandan On ayə öyrənən bir kimsə səndən daha qazanclıdır!” Buyurdu.
Bunun üzərinə adam getdi və dərhal on ayə öyrənib gəldi və bunu Rəsulullaha bildirdi. (Heysəmi, VII, 165)
Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) əfəndimiz belə buyurmuşdu:
“Hər ziyafət verən, ziyafətinə (insanların) gəlməsini istər və bundan məmnun olur. Quran da Allahın ziyafətidir. Ondan uzaq durmayın.” (Darimi, Fəzailül-Quran, 1)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Şübhəsiz insanlardan Allaha yaxın olanlar var!” Buyurmuşdu. Əshabi-kiram:
“Ey Allahın Rəsulu! Onlar kimlərdir? “Deyə soruşduqda Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) belə buyurdu:
“-Onlar, Quran əhli, Allah əhli və Allahın bəndələridir!” (İbn-i Macə, Müqəddimə, 16)
Uhud Harbi sonunda əshabi-kiram:
“Ya Rəsulallah! Şəhidlərimiz çoxdur. Bizə nə etməmizi əmr buyurursunuz? “Deyə soruşdular.
Rəsuli-Əkrəm (səllallahu əleyhi və səlləm):
“-Dərin Və geniş qəbirlər qazın, hər qəbirə iki, üç qoyun!” Buyurdu. Əshabi:
“-Öncə Hansılarını qoyaq?” Deyə soruşduqda Həzrəti Peyğəmbər (səv):
“Ən çox Quran biləni əvvəl qoyun!” Buyurdu. (Nəsai, Cənaiz, 86, 87, 90, 91)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Kim Quranı oxuyar, onu gözəlcə əzbərləyər, halalını halal, haramını haram qəbul edər və bunlara tabe olsa, Allah bunun sayəsində o kimsəni cənnətinə qoyar. Ailəsindən cəhənnəmi haqq etmiş on adama şəfaət etmə haqqı verir.”(Tirmizi, Fədailul-Quran, 13/2905; Əhməd, I, 148)
Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm), birgün Quran aşiqlərindən Übey bin Kəb ra xitabən:
“Allah-Təala, “Bəyyinə” surəsini sənə oxumağımı əmr buyurdu.” Dedi.
Übey bin Kəb -radiyallahu anh-:
“Allah-Təala mənim adımı zikr etdi mi?” Dedi.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Bəli!” Buyurdu.
Übey bin Kəb, bu ikram-ı ilahi qarşısında çox duyğulandı və hönkür-hönkür ağladı. (Buxari, Mənakibul-Ənsar, 16, Təfsir, 98/1, 3; Müslim, Müsafirin, 246)
Hədisi-şərifdə buyurulur:
“Quran oxuyun. Çünki Allah, içində Quran olan bir ürəyə əzab etməz.” (Darimi, Fəzailül-Quran, 1)
Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) buyurdu:
“Ümmətimin ən şərəfliləri, Quranı Kərimi əzbərləyən hafizlər və gecələrini əhya edənlərdir.” (Suyuti, I, 36/1063)
Həzrəti Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və səlləm) əfəndimiz belə buyurmuşdur:
“Quran bir zənginlikdir ki ondan sonra kasıblıq olmaz (yəni ona sahib olan ən böyük bir xəzinəyə sahib olmuşdur) və ondan başqa zənginlik də yoxdur (yəni o ilahi xəzinə heç bir maddi zənginliklə müqayisə edilə bilməz).” (Heysəmi, VII, 158)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- buyurmuşdur:
“Dərmanın ən xeyirlisi Qurandır.” (İbn-i Macə, Tibb, 28)
Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
“Allah, gecə iki rükət namaz qılan (və Quran oxuyan) bir qulu dinlədiyi qədər heç bir şeyi dinləməz. Allahın rəhməti, namazda olduğu müddətcə qulun başı üstünə saçılar. Qullar, Quranla həmdəm olduqları andakı qədər heç bir zaman Allaha yaxınlaşmış ola bilməzlər. “(Tirmizi, Fədailul-Quran, 17/2911)
Əbu Zərr (radiyallahu anh):
“Ya Rəsulallah! Mənə nəsihət elə!” Dediyində Aləmlərin əfəndisi (səv):
“Quranı oxumaqla və Allahı zikr etməklə məşğul ol, çünki Quran yer üzündə sənin üçün bir nur, səmada da bir azuqədir.” Buyurmuşdur. (İbn-i Hibban, II, 78)
Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Uşaqlarınızı üç xüsusda yetişdirin: Peyğəmbər sevgisi, Əhli-Beyt sevgisi və Quran qiraəti. Çünki Hamələyi Quran (yəni Quran hafizləri) heç bir kölgənin olmadığı qiyamət günündə peyğəmbərlər və asfiya (yəni səfaya çatmış olan Allah dostları) ilə birlikdə Ərşin kölgəsindədir. “(Münavi, I, 226)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Kim Quranı kiçik yaşlarda öyrənsə Quran onun ətinə və qanına işləyər (Yəni Quranın feyziylə nurlanar.)” (Əli əl-Müttəqi, I, 532)

Mənbə:islamveihsan.com

Read Previous

Səhabələrin oruc həyəcanı

Read Next

Allah Rəsulu (səv)-in Hz. Əliyə (r.a) tövsiyələri

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.